زموږ په ذهنونو کې غیر معمولي فکرونه څه دي او زموږ په ژوند کې کوم منفي اغیزې لري؟
تړاو کاپي کاپي شو