داخله
تړاو کاپي کاپي شو
داخلې لپاره ډاکټر عبدوارس ساپي ته ورځى
250 .00 3