د عامې روغتيا وزارت ويبځاى او روغتيايي خپرونه
تړاو کاپي کاپي شو
د عامې روغتيا وزارت روغتيايي خپرونه په دغه تړوني کتلاى شئ