اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
طبی معلومات په پښتو دری او انګلیسی، پيسبک ډلګۍ
تړاو کاپي کاپي شو
طبی معلومات په پښتو دری او انګلیسی يو پيسبکي ډلګۍ چې ٣٢زره+ غړي لري. داکتر عبدالجبار غریب یار يې کوربه دى.