شينوزاده روغتون
شينوزاده روغتون
تړاو کاپي کاپي شو
شینوزاده روغتون لومړی د روغتيايي کلینیک په توګه پیل شو، چې وروسته په ١٩٩٨کې د ٥٠ وارډونو اسانتیا سره په افغانستان کې د لومړي ولسي روغتون په توګه يې بنسټ کېښودل شو. شینوزاده روغتون په لوړه کچه مسلکي موندنې او درملنه د تجربه لرونکو روغتياپلانو لخوا د ماډرن روغتيايي الات پرمټ د کابل په زړه کې ترسره کوي.