روح الله سهاک لابراتوار
روح الله سهاک لابراتوار
تړاو کاپي کاپي شو
د رنځموندنې (لابراتوار) اسانتياوې په پرمختلليو او خپلچارو ماشينونو او مسلکي کارکوونکو سمبال ځاى کې وړاندې کېږي. د رنځموندنې اسانتياوې په ځانګړو تجربه لرونکو او لوړو زدهکړو لرونکو کارکوونکو پمرسته ترسره کېږي.