مولتیپل میلوما د وينې يو ډول سرطان
تړاو کاپي کاپي شو