د بنګ کارولو له امله رامینځته شوی اندیښنه
تړاو کاپي کاپي شو