اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
خوښۍ څه شی دی او څنګه د بدبختيو څخه راووځو او په خوښيو کې ژوند وکړو؟
تړاو کاپي کاپي شو