په بیړني خونه کې د شدید ناروغ مدیریت
تړاو کاپي کاپي شو