زموږ ذهن کوم قوتونه لري او دا زموږ په ژوند کې څه اغیزه لري چې د خوښۍ او غم احساسات رامینځته کوي؟
تړاو کاپي کاپي شو