اندیښنې زموږ په روغتیا منفي اغیزې څه دي او څنګه یې کنټرول کیدی شي؟
تړاو کاپي کاپي شو