ولې خلک په دماغي سکته اخته کېږي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي؟
تړاو کاپي کاپي شو