په ژوند کې مو موخو ته د رسېدو لپاره د اندېښنې او وېرې منفي اغېزې څه دي او د حل لاره یې څه ده؟
تړاو کاپي کاپي شو