بې خوبۍ څه شی دی او د ډاکټر له مشورې پرته د خوب د ګولیو کارولو منفي اغیزې څه دي؟
تړاو کاپي کاپي شو