کوم ډول رواني ستونزې په ځوانانو کې ډیر عام دي او د کمولو لارې یې څه دي؟
تړاو کاپي کاپي شو