د عصبي رادیولوژی سمدستي عکس العمل ستونزې
تړاو کاپي کاپي شو