په کور کې د ناروغانو لپاره د اکسیجن بالون څنګه کارول کیږي؟
تړاو کاپي کاپي شو