ایا د کورونا واکسین د امیندوارو میرمنو او شیدو ورکونکو میندو لپاره خوندي دی؟
تړاو کاپي کاپي شو