ټوخی او د ساه لنډۍ چې د سړې هوا او فزیکي فعالیت سره وده کوي.
تړاو کاپي کاپي شو