د پښو د بد بوی لپاره کورنی درملنه
تړاو کاپي کاپي شو