د مور او پلار جګړه او د ماشوم ژوند
تړاو کاپي کاپي شو