اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
د ستونزې حل کول ستونزمن مه کوئ
تړاو کاپي کاپي شو