د زړه حمله څه شی ده او څه ډول يي درملنه کيږي؟
تړاو کاپي کاپي شو