د شکرې ناروغان په ژمي کې څنګه خپل لاس او پښو ساتنه وکړي؟
تړاو کاپي کاپي شو