ډاکټر شراف الدين عظيمي د ارواپوهنې يو پياوړى ليکوال او ډاکټر دى چې د ارواپوهنې په اړه يې ډېر کتابونه ليکلي.
ارواپوهنه
رواني ناروغۍ
ليونتوب
نفسياتي ناروغۍ