ديوان بيګي کلينيک
ديوان بيګي کلينيک
تړاو کاپي کاپي شو
دا کلينيک له خورا ابتدايي طبي خدماتو تر پرمختللو او مزمنو ناروغيو پورې د تشخيص او درملنې علاوه د ناروغانو د پوهاوي په برخه کې هم لازمې مشورې ورکوي، څو دوی د اړوندې ناروغۍ د نوعيت، وقايوي تدابيرو او نورو په اړه کره مالومات ترلاسه کړي، چې دا کار د مزمنو ناروغانو لکه شکر ناروغان او د زړه ناروغانو د تداوي په برخه کې خورا اړين دي. يو شمير آلماني ډاکټران او په اروپا کې ميشت افغان ډاکټران د کلينيک ډاکټرانو ته په خپلو اړوندو څانګو کې ټريننګ ورکوي.
نور انځورونه
ديوان بيګي کلينيک