منديپارما بېټاډين
تړاو کاپي کاپي شو
بېټاډاين، خولې وينځلو غړغړه
د بکټيريا، وايرس او پنګس بډ، ښه خوند لرونکى محلول، چې ١٪ پاويډان-ايوډاين لري.
200 .00 3
بارکوډ
*5291043000378*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه