اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
يونيمېډ فېزيول
تړاو کاپي کاپي شو
يونيمېډ فېزيول
يونيمېډ فېزيول 0.91 % w/v SOLUTION 10 x 5ml NASAL
بارکوډ
*6192012110229*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه