خوښۍ څه شی دی او څنګه د بدبختيو څخه راووځو او په خوښيو کې ژوند وکړو؟
تړاو کاپي کاپي شو