د بنګ کارولو له امله رامینځته شوې اندیښنې
تړاو کاپي کاپي شو