د شکرې ناروغان له کومې وچې مېوې څخه ګټه پورته کړي؟
تړاو کاپي کاپي شو