اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
د معدې د زخم ناروغي
تړاو کاپي کاپي شو