ولې خپه کېږو او د حل لاره یې څه ده؟
تړاو کاپي کاپي شو