اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
هیرول څه شی دی او ولې موږ په هیرولو اخته یو؟
تړاو کاپي کاپي شو