جنوني او ګډوډي فکرونه زموږ په ذهنونو کې څنګه را منځ ته کېږي او زموږ پر ژوند څه منفي اغېزې لري؟
تړاو کاپي کاپي شو