زموږ د ذهن قوتونه څه دي او زموږ په ورځني ژوند مثبت او منفي اغیزې څه دي؟
تړاو کاپي کاپي شو