ولې زموږ په ذهنونو کې منفي فکرونه راځي او دا منفي فکرونه څنګه کنټرول کیدی شي؟
تړاو کاپي کاپي شو