کوم ویښتان له لاسه ورکول د اندیښنې وړ ندي؟
تړاو کاپي کاپي شو