د شکرې په ناروغانو کې د تڼاکو سره څه وکړو؟
تړاو کاپي کاپي شو