اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
بخار
بخار
تړاو کاپي کاپي شو
نور انځورونه
بخار
بخار