هغه خواړه چې د ګونډو دردونه دوه چنده زیاتوي
تړاو کاپي کاپي شو