د پښو د سوځېدلو علتونه؟
تړاو کاپي کاپي شو
چاغوالی
په نشه يې توکو باندې روږديوالی
د الکولو مصرف
اضطراب
نامناسب پوشاک( بوټونه، يا چپلې)
دیابټ (شکر)
د ویتامین B کموالی
د يوريک اسيدو زياتوالی
د ګردو په وظايفو کې ستونزې