زدهکړو ته دوام ورکړم که خارج ته ولاړ شم؟
تړاو کاپي کاپي شو