اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
له ژور خفګان سره څه وکړو؟
تړاو کاپي کاپي شو