اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
Belair Tab
تړاو کاپي کاپي شو
Belair Tab
Belair Tab LevocetirizineDihydrochloride 10s
برانډ
BAYER
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه