کاغذپيونټ يف٢
تړاو کاپي کاپي شو
کاغذپيونټ يف٢
برانډ
لېوال
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه