کورپاڼه > روغتيايي دندې
روغتيايي دندې
تړاو کاپي کاپي شو
که روغتيا برخه کې دنده غواړئ لاندې پروپايل جوړ کړئ تڼۍ ته تک ورکړئ.
پروپايل جوړکړئ